Košík

0 ks produktů

za 0 Kč

Zobrazit košík

Hledat


úvodní Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi fyzickou osobou:

 Blanka Hrdinová

IČO: 44657960

DIČ: CZ 6753020780

Sídlo: Seč 88, 336 01  Blovice

Tel: 723 408304

Mail: pneu@pneusec.cz

Název internetového obchodu: www.pneusec.cz

 dále jen „prodávající“, na straně jedné a osobami využívajícími služeb Internetového obchodu prodávajícího na straně druhé, dále jen „kupující“. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb. (dále jen „obchodní zákon“), zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

2. Objednávka – uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

3. Odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Ty budou kupujícímu převedeny v případě řádného vrácení zboží do 30 dnů a to bez nákladů na dopravu zboží. Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozené, pokud možno v původním obalu, bez známek užívání včetně veškerého příslušenství a daňového dokladu a to na vlastní náklady kupujícího. Toto právo se vztahuje pouze na fyzické osoby, nikoli na firmy s IČ, které zboží používají k obchodní nebo podnikatelské činnosti. Kupující má dále právo na storno objednávky do 24 hodin po jejím uskutečnění s výjimkou případu, kdy byla již objednávka vyřízena a zboží vyexpedováno.

4. Storno poplatky

V případě , že kupující nepřevezme zaslané zboží prodávajícím, je kupující povinen uhradit prodávajícímu skutečně vynaložené náklady na přepravu zboží. Takto vzniklou pohledávku může prodávající předat externí společnosti za účelem vymáhání pohledávky.

5. Informace o zboží

Prodávající uvede na stránkách svého Internetového obchodu základní údaje o zboží, které nabízí. Zejména název, značku (výrobce či dovozce), koncovou cenu za zboží v Kč i pro jednotlivé varianty produktů, záruční dobu, která je na zboží poskytována, informaci o lhůtě dodání, případně další informace popisující např. charakteristiku zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil.

6. Proces objednání, dodací podmínky

Možnosti přepravy:

Osobní převzetí na provozovně v Seči u Blovic (plzeň jih)  -  Zdarma

Doprava kurýrní službou DPD - 130 Kč za balík 2 ks osobní a dodávkové a vybrané off road pneu, 130 Kč 1ks off road pneu která váží více neř 15 kg (u každé takové je informace o dopravě uvedena).

 

Dobírka 40 kč  

 

Ve výjimečných případech lze individuálně sjednat odlišný způsob dodání a úhrady. Prodávající je povinen předat odběrateli zboží řádně a včas. Místo dodání je předem dohodnuté na základě potvrzené objednávky. Obvyklá doba dodání je 1–10 dní od potvrzení objednávky. U zboží na objednávku se tato doba může prodloužit. Dojde-li k takové situaci, dodavatel informuje příjemce o termínu dodání. V případě zájmu kupujícího lze individuálně objednávku vyřídit po částech. Za dobu přepravy je považováno nejvýše 5 dní. Předáním zboží dopravci splnil dodavatel povinnost zboží dodat. Kupující obdrží spolu s objednaným zbožím dále fakturu na toto zboží a pokud to charakter zboží vyžaduje, také záruční list, návod k použití apod. V případě, že prodávající není schopen objednané zboží kupujícímu zajistit, případně je schopen dodat pouze část objednávky, bude o tom neprodleně informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

7. Cena zboží

Ceny jsou stanoveny podle aktuálního ceníku dodavatele (dále jen kupní cena) včetně DPH. V případě, že po uzavření kupní smlouvy dojde ke zvýšení cen zboží subdodavatelů, je dodavatel oprávněn , po dohodě s kupujícím, zvýšit ve stejném poměru kupní cenu. U objednávek netradičních rozměrů a nad 20 000 Kč je možno požadovat zálohu ve výši 50% , která bude odečtena z kupní ceny.

8. Platební podmínky

Kupující -odběratel je povinen zaplatit prodávajícímu - dodavateli kupní cenu řádně a včas. Není-li stanoveno jinak, je povinen kupující zaplatit kupní cenu dobírkou, při dodání zboží. Při každé dodávce zboží vystaví prodávající fakturu, nebo daňový doklad, který zašle se zbožím (u pneumatik je daňový doklad pod přepravním štítkem s dodací adresou). U objednávek netradičního zboží může prodávající požadovat zálohu která bude odečtena z kupní ceny. Pro případ s prodlením faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího do doby úplného uhrazení dodávaného zboží. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet dodavatele.

9. Odpovědnost za vady, reklamace

Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí od dopravce. Pokud je zjištěno poškození, je v zájmu kupujícího zaznamenat případné poškození v přítomnosti dopravce. Odpovědnost za škody při přepravě nese dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním převzetí zboží kupující stvrzuje převzetí zboží v nepoškozeném stavu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku způsobené používáním. Kratší životnost nelze považovat za vadu. Záruční doba je u veškerého zboží minimálně 2 roky. Vady, které nemohly být zjištěny při příjemce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemnou reklamací. V rámci reklamace vad zboží je kupující oprávněn: požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží nebo dodáním chybějícího zboží, požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vážných vad na zboží náleží kupujícímu přiměřená sleva. Za vady vzniklé nesprávným užíváním prodávající neodpovídá. Za vady vzniklé při výrobě odpovídá výrobce.

10. Okolnosti vylučující odpovědnost

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat, a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

© Všechna práva vyhrazena Pneu Seč - prodej pneumatik
Návrh a výroba internetových obchodů